Privacy beleid
Looops
Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. Looops: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Looops B.V., gevestigd aan het Frans Halsplantsoen 8 (1399 EW) te
Muiderberg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68367538;
b. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is
aangegaan met Looops, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact
heeft opgenomen met Looops i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de
overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Looops en de betrokkene waarbij de
betrokkene gebruik maakt van de dienst die Looops aanbiedt;
d. website: de website www.looops.nl die door Looops wordt beheerd en het daaraan
gekoppelde platform waarop betrokkenen ideeën uitwisselen;
e. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan
worden.
Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor Looops is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten
aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Looops volgens de toepasselijke
wet- en regelgeving.
2.2. Looops gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
2.3. Looops verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze
persoonsgegevens (via de website) aan Looops heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de
website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Looops.
2.4. Door Looops kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzamelt en verwerkt:
a. voor- en achternaam;
b. adres;
c. postcode en woonplaats;
d. bankrekeningnummer;
e. telefoonnummer;
f. e-mailadres;
g. geboortedatum;
h. geslacht;
i. Burgerservicenummer;
j. IP-adres;
2.5. Looops verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Looops kan
echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Looops raadt ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de
betrokkene er van overtuigd is dat Looops zonder die toestemming persoonlijke gegevens
heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met
Looops middels de contactgegevens opgenomen in artikel 11.1 en dan zal Looops de
verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.
Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking
3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de
overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele
maatregelen.
3.2. Looops verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
c. het tot stand komen van de overeenkomst;
d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de
overeenkomst;
e. het versturen van een e-mail melding indien er een defect of een vraag over een gechipt
onderdeel is;
f. het versturen van onderhoudsmeldingen;
g. om in te loggen op het Looops systeem;
h. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
i. het opbouwen en bijhouden van een klantenbestand;
j. het behandelen van een betaling;
k. het sturen van een factuur;
l. het voldoen aan administratieve plichten;
m. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief toe
te sturen, zie ook artikel 4;
n. om de website en de dienstverlening van Looops te verbeteren;
o. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.
3.3. De verstrekking van de naam en het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele
verplichting. Zonder de naam en het e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
3.4. Looops zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5. Looops verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de
bestaande doeleinden. Looops streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. Looops zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven
omschreven.
Artikel 4. Nieuwsbrieven
4.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor
uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Looops. De betrokkene kan
zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 5.
4.2. Looops zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de
betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
Artikel 5. Afmelden voor nieuwsbrieven
5.1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de
betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
b. door contact op te nemen met Looops, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens.
5.2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen
waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.
Artikel 6. Wissen van persoonsgegevens
6.1. Looops zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen
o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit
bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
6.2. Looops is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de
wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
Artikel 7. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
7.1. Looops zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken,
dan indien:
a. Looops daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de
betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van
persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. de doorgifte geschiedt aan een door Looops voor de in dit privacy beleid opgesomde
doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Looops een overeenkomst
heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien
van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te
verrichten verwerkingen.
7.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te
allen tijde intrekken.
Artikel 8. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
8.1. Op verzoek verleent Looops aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die
Looops van hem bijhoudt en verstrekt Looops de betrokkene kosteloos een kopie van deze
gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een
derde kan verstrekken.
8.2. Looops biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die
Looops van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
8.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de email bij Looops worden ingediend, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens van Looops.
Looops reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4
weken.
Artikel 9. Bezwaar
9.1. De betrokkene kan bij Looops bezwaar maken tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor
heeft. Nadat Looops het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Looops met de
verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Looops bij de verwerking
van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang
van de betrokkene.
Artikel 10. Recht van beperking
10.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of
wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn
persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of
dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Looops verzoeken de verwerking van
zijn persoonsgegevens te beperken.
Artikel 11. Contact
11.1. Voor vragen over de wijze waarop Looops persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van
een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens
die Looops van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens,
het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het
beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen
de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande
contactgegevens contact opnemen met Looops.
Contactgegevens:
Looops B.V.
adres: Frans Halsplantsoen 8
postcode/plaats: 1399 EW Muiderberg
e-mailadres: peterbas@looops.nl
telefoonnummer: 06 414 72 641
11.2. Indien Looops op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene
corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of
beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Looops de betrokkene
daarvan op de hoogte.
Artikel 12. Beveiligingsmaatregelen
12.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig
gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Looops verschillende
beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang,
gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de
persoonsgegevens.
12.2. Looops neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:
a. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden
tot informatiesystemen te voorkomen;
b. het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
c. gegevens die aan Looops worden verstrekt, worden middels een beveiligde web
omgeving opgeslagen;
d. het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;
e. tijdige software updates en back-ups op beveiligde gegevensdragers;
f. het versleuteld opslaan van de gegevens in de database;
g. e-mailberichten en/of andere documenten waarin persoonsgegevens van betrokkenen
zijn opgenomen worden in de regel niet uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint,
dan wordt het document bewaard in een afgesloten kast of wordt het document direct na
gebruik vernietigd;
h. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door
onbevoegden en tegen schade en storingen.
Artikel 13. Privacy beleid van derden
13.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social
media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Looops aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop
deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop
deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de
betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.
Artikel 14. Wijzigingen
14.1. Looops behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy
beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Looops.
Artikel 15. Datalek
15.1. Indien zich bij Looops een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens
van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig
nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Looops
daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de
Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken
van de Autoriteit Persoonsgegevens.
15.2. Indien er sprake is van een datalek bij Looops dat ongunstige gevolgen heeft voor de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Looops de betrokkene daarvan
onverwijld op de hoogte.
Artikel 16. Cookies
16.1. Looops gebruikt functionele cookies.
16.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt
opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
16.3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke
wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer
informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele
cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de
betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct
functioneren van de website en is het mogelijk dat Looops zijn dienst niet of niet naar
behoren kan verlenen.
16.4. Soorten cookies en doelen:
De partij die de
cookie plaatst
Het soort
cookie
Het doel waarvoor de cookie wordt
geplaatst
Looops Functionele
cookie
Functionele cookies zorgen ervoor dat de
website naar behoren functioneert. Deze
cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de
betrokkene kan inloggen op de website.
Met functionele cookies kan de website de
betrokkene herkennen wanneer de betrokkene
de website weer bezoekt. Dit is handig zodat
de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te
loggen op de website bij een nieuw
websitebezoek.
16.5. Looops kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een
wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van Looops ten aanzien
van cookies worden hier gepubliceerd. Looops raadt de bezoeker aan om regelmatig dit
beleid te controleren.
Artikel 17. Klacht indienen
17.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Looops
niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en
regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.